Gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring

Welkom bij  jijbentnutezien-netflix.com (“Beleving”)! In dit document met de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring ("Voorwaarden") leggen we onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring voor deze Beleving uit.

Je moet minstens 18 jaar oud zijn voor deze Beleving. [Personen onder deze leeftijd mogen zich alleen toegang verschaffen tot en/of gebruikmaken van deze Beleving onder toezicht van een ouder of voogd.] De Beleving en de betreffende content en diensten (de "Beleving") zijn alleen voor entertainment bedoeld. Deze Beleving wordt aangeboden door Netflix International B.V. 

Als je vragen over onze privacypraktijken, deze Beleving of deze Voorwaarden hebt, kun je een e-mail sturen naar experience@netflix.com. Vriendelijk vragen we je dan de naam van de Beleving te vermelden.

Verzameling en gebruik van gegevens

Voor de levering van de Beleving kunnen wij en/of onze dienstverleners voor de Beleving bepaalde gegevens en/of content van je verzamelen, waaronder: 

 • Identificerende gegevens (zoals naam, e-mailadres, postadres, postcode, telefoonnummer, IP-adres, betalingsgegevens, identificerende gegevens van de apparaten waarmee je een verbinding tot stand brengt, eigenschappen van de netwerken waarmee je verbinding maakt met onze Beleving)
 • Gegevens over activiteiten op internet of in andere elektronische netwerken (zoals je interacties met de Beleving)
 • Geolocatiegegevens (zoals IP-adres of GPS-coördinaten)

Wij en onze Dienstverleners voor de Beleving gebruiken de door jou verstrekte gegevens en content om deze Beleving te beheren. 

Tijdens je interactie met ons worden mogelijk bepaalde gegevens automatisch verzameld. Voorbeelden van deze gegevens zijn het type besturingssysteem op de computer, apparaat- en software-eigenschappen (zoals type en configuratie), verwijzings-URL's, IP-adres (waaruit we je globale locatie kunnen afleiden), statistieken over paginaweergaven of interacties met activiteiten, browsergegevens, en standaardgegevens van en webserverlogboeken. Deze gegevens worden verzameld met technologieën zoals cookies, pixeltags en webbeacons. We gebruiken deze gegevens om interne activiteiten te ondersteunen, waarbij we onder meer de prestaties van onze Beleving onderzoeken en analyseren en samengevoegde of geanonimiseerde rapportages genereren voor eigen gebruik. 

Voor deze Beleving kunnen cookies worden gebruikt om de prestaties van onze website te onthouden en door jou gemaakte keuzes te onthouden, zoals de voorkeurstaal. Je kunt via je browserinstellingen aangeven of je cookies wilt accepteren of weigeren op je computer of een ander apparaat. Als je ervoor kiest om cookies te verwijderen, kun je mogelijk bepaalde interactieve functies van deze Beleving of bepaalde Belevingen hiervan niet gebruiken. Je kunt cookies verwijderen uit je browser, maar dan worden ook instellingen of voorkeuren verwijderd die met die cookies worden beheerd. Je moet die dan mogelijk opnieuw configureren. Afhankelijk van je mobiele apparaat kun je mogelijk geen trackingtechnologieën via instellingen regelen. Onze e-mails kunnen een webbeacon of soortgelijke technologie bevatten waarmee we bepalen of je de e-mail hebt ontvangen of geopend en of je op een van de links in de e-mail hebt geklikt. 

[Deze Beleving kan gebruikmaken van Google Analytics, een Google-dienst voor webanalyses. Google Analytics helpt ons bij het verzamelen van analysegegevens en statistieken in verband met de Beleving. Namens ons verwerkt Google deze gegevens om het gebruik van de Beleving te analyseren, rapporten over activiteiten van de Beleving te genereren en andere diensten in verband met de Beleving en internetgebruik voor ons te leveren. Als je vragen of opmerkingen hebt over de privacypraktijken van Google Analytics, kun je het privacybeleid van Google raadplegen op https://policies.google.com/privacy?hl=en.] 

We gebruiken redelijke administratieve, logische, fysieke en beheergerelateerde maatregelen om je gegevens te beschermen tegen verlies en diefstal, alsmede tegen toegang, gebruik en aanpassing zonder je toestemming. We kunnen gegevens bewaren als dit vereist is of is toegestaan volgens toepasselijke wet- en regelgeving, bijvoorbeeld om te voldoen aan de doeleinden in deze Voorwaarden.

Openbaarmaking van gegevens

We kunnen je gegevens openbaar maken voor bepaalde doeleinden en aan derden, zoals hieronder is beschreven:

 • De Netflix-bedrijvengroep: we kunnen je gegevens delen binnen de Netflix-bedrijvengroep (http://netflix.com/corporateinfo) indien dit noodzakelijk is voor het verwerken en opslaan van gegevens, het ondersteunen van klanten, het ontwikkelen van content en andere doeleinden die zijn beschreven in het gedeelte 'Gebruik van gegevens' in dit document. 
 • We kunnen andere bedrijven, tussenpersonen of contractanten ("Dienstverleners voor de Beleving") gebruiken om diensten namens ons uit te voeren of ons te helpen bij de levering van de Beleving aan jou. Via Dienstverleners voor de Beleving kunnen we bijvoorbeeld infrastructuur en IT-diensten leveren (zoals het hosten van de Beleving). We geven Dienstverleners voor de Beleving geen toestemming om gegevens te gebruiken, behalve in verband met hun diensten, conform de volgende veiligheidssituaties. Wij en onze Dienstverleners voor de Beleving kunnen gegevens openbaar maken en anderszins gebruiken als we redelijkerwijs van mening zijn dat deze openbaarmaking nodig is om (a) te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften, juridische procedures of verzoeken van overheden, (b) deze Voorwaarden af te dwingen, met inbegrip van onderzoek naar potentiële overtredingen hiervan, (c) illegale of vermoedelijke illegale activiteiten en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken, of (d) Netflix, onze contentpartners, gebruikers of het publiek te beschermen tegen inbreuk op rechten, eigendommen of veiligheid, zoals wettelijk is toegestaan.

Als we tijdens het delen van gegevens persoonsgegevens overbrengen naar landen buiten je regio, treffen we maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens worden overgebracht in overeenstemming met deze Voorwaarden en in overeenstemming met toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Je gegevens en rechten

Je kunt een verzoek indienen om toegang tot je persoonlijke gegevens te verkrijgen of onjuiste persoonlijke informatie die we over jou hebben, te corrigeren of bij te werken. Je kunt bezwaar maken tegen verwerking van je persoonsgegevens, ons verzoeken om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken, of verzoeken om portabiliteit van je persoonsgegevens. Als we je persoonsgegevens hebben verzameld en verwerkt op de grondslag toestemming, mag je je toestemming op elk gewenst moment intrekken. Als je je toestemming intrekt, is dit niet van invloed op de rechtmatigheid van verwerkingen die we voorafgaand aan de intrekking hebben uitgevoerd, en op verwerking van je persoonsgegevens die is uitgevoerd op basis van andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming. 

Als je een verzoek wilt indienen of een andere vraag over onze privacypraktijken hebt, kun je contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming of ons Privacy Team via experience@netflix.com. We beantwoorden alle verzoeken van mensen die hun recht op gegevensbescherming willen uitoefenen, conform toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

Je hebt het recht om bij een toezichthouder een klacht tegen ons in te dienen over de inzameling en het gebruik van je persoonsgegevens. 

Zelfgegenereerde content

Tijdens de Beleving kun je tekst, afbeeldingen, audio, video of ander content ("Zelfgegenereerde content") doorgeven, uploaden of anderszins beschikbaar maken. Deze content kan toegankelijk worden gemaakt en/of worden bekeken door het publiek. Door Zelfgegenereerde content in te dienen:

 1. garandeer je dat je over alle rechten op de Zelfgegenereerde content beschikt of, indien van toepassing, dat je toestemming van derden voor het gebruik van de Zelfgegenereerde content hebt verkregen en deze mag indienen bij de Beleving;
 2. garandeer je dat je over alle rechten op de Zelfgegenereerde content beschikt of, indien van toepassing, dat je toestemming van derden voor het gebruik van de Zelfgegenereerde content hebt verkregen en deze mag indienen bij de Beleving;
 3. verklaar je dat de Zelfgegenereerde content voldoet aan toepasselijke wet- en regelgeving en met name niet obsceen, lasterlijk, discriminerend, bedreigend, pornografisch, smadelijk, intimiderend, haatdragend of in etnisch opzicht beledigend is en niet kan aanzetten tot gedrag dat als een strafbaar feit wordt beschouwd;
 4. verleen je Netflix een wereldwijde, niet-exclusieve, in sublicentie verstrekbare, onherroepelijke licentie zonder royalty's is met betrekking tot alle auteursrechtelijke en andere intellectuele-eigendomsrechten op je Zelfgegenereerde content om deze te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te kopiëren, weer te geven, opnieuw te publiceren, kenbaar te maken aan het publiek of anderszins te gebruiken op een wijze die Netflix geschikt acht;
 5. stem je ermee in om afstand te doen van al je portretrechten (voor zover wettelijk toegestaan) en verklaar je dat je aan derden waarvan het portret is gebruikt (indien van toepassing), toestemming hebt gevraagd voor het gebruik van hun portret/afbeelding in de Zelfgegenereerde content; en
 6. stem je ermee in om al deze toewijzingen en andere documenten uit te voeren en alle redelijkerwijs door Netflix noodzakelijk geachte maatregelen te treffen om de licenties en toewijzingen in deze paragraaf ten uitvoer te brengen.] 

Beoogd gebruik van de Beleving

Deze Beleving en gerelateerde content of activiteiten zijn alleen bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Tijdens je gebruik van de Beleving verlenen we je een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot de content en activiteiten van de Beleving. Met uitzondering van voornoemde beperkte licentie wordt er geen recht, eigendom of belang aan jou overgedragen. Je stemt ermee in dat je de Beleving niet zult gebruiken voor openbare vertoning. Je bent verantwoordelijk voor alle kosten voor internettoegang.

Je stemt ermee in om content en gegevens die zijn opgeslagen in of verkregen via de Beleving, alleen na nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Netflix en zijn licentiegevers te archiveren, te downloaden (behalve via benodigde opslag in de cache voor persoonlijk gebruik), te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, in licentie te verstrekken, te koop aan te bieden, te gebruiken of hiervan afgeleide werken te maken. Ook stem je ermee in om de contentbescherming van de Beleving niet te omzeilen, te verwijderen, aan te passen, te deactiveren of te belemmeren; robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen te gebruiken om toegang te krijgen tot de Beleving; software of andere via de Beleving toegankelijke producten of processen te decompileren, aan reverse-engineering te onderwerpen of te disassembleren; code of producten in te voegen of de content van de Beleving op enigerlei wijze te manipuleren; of enige methode voor datamining en voor het verzamelen of extraheren van data te gebruiken. Bovendien stem je ermee in om geen materiaal te uploaden, te plaatsen, te e-mailen of anderszins over te dragen dat is bedoeld om de werking van computersoftware of -hardware of telecomapparatuur in verband met de Beleving te onderbreken, te vernietigen of te beperken, met inbegrip van softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's.

NETFLIX, HIERAAN GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF BUREAUS, ALSMEDE ANDERE PARTIJEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ HET MAKEN, PRODUCEREN OF LEVEREN VAN DE BELEVING, ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF VOOR SCHADEVERGOEDING TEN GEVOLGE VAN OF IN VERBAND MET JE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE BELEVING, ZELFS NIET ALS ZE VOORAF ZIJN GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE OF DIT VERLIES, VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN. 

Netflix kan je Netflix-account of je toegang tot deze Beleving opschorten of beëindigen indien je je niet aan deze Voorwaarden houdt. 

De Beleving, met inbegrip van alle via de Beleving geleverde content, wordt beschermd door auteursrechten, handelsgeheimen en andere wetten en verdragen op het gebied van intellectuele eigendom. Netflix is een gedeponeerd handelsmerk van Netflix, Inc. Als je van mening bent dat je werk is verveelvoudigd of gedistribueerd op een manier die in strijd is met het auteursrecht of als je kennis hebt genomen van inbreuk makend materiaal dat via de Beleving beschikbaar is, kun je dit klachtenformulier voor schending van het auteursrecht invullen (www.netflix.com/copyrights). 

De Beleving kan links naar andere websites bevatten die eigendom zijn en worden beheerd door derden ("Externe website(s)"). Deze links worden alleen gemakshalve verstrekt en je bezoekt Externe websites dan ook op eigen risico. Netflix is niet verantwoordelijk voor de content op Externe websites en verklaart of garandeert niets met betrekking tot deze websites. Je toegang tot en gebruik van Externe websites vallen onder de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze websites. 

Door de Beleving te gebruiken, te bezoeken of door te bladeren of door Zelfgegenereerde content te uploaden naar de Beleving, accepteer je deze Voorwaarden en stem je hiermee in. Als je deze Voorwaarden en/of updates op deze Voorwaarden niet accepteert, dien je deze Beleving niet te gebruiken.